Tổ chức tiệc mặn - tiệc teabreak

to chuc tiec man - tiec teabreak
vnevent-tiec man - 01
Vnevent-tiec man - 01

 một số hình ảnh tổ chức tiệc
vnevent - tiec man 02 
Vnevent - tiec man 02vnevent - tiec man 03 
Vnevent - tiec man 03vnevent - tiec ngoai troi - 01
 Vnevent - tiec ngoai troi - 01

vnevent - teabreak - 01 
Vnevent - teabreak - 01vnevent - teabreak - 02 
Vnevent - teabreak - 02vnevent - trai cay - teabreak - 02 
Vnevent - trai cay - teabreak - 02